Vážení přátelé, přesně před rokem 18.10.2020 spolek HON organizoval známou demonstraci na Staroměstkém náměstí v Praze, která byla předčasně ukončena a brutálně rozehnána policií. Je to neuvěřitelné jak ten čas letí. Od té doby se stalo mnoho věcí, ale v podstatě nevidíme během toho roku nic dobrého. Procházíme možná ještě horším obdobím než před tím rokem. Ale nevzdávejme to! Je ještě hodně věcí před námi, doufáme, že už jen těch dobrých. Bojujme a hleďme už jen kupředu! Jaké si to uděláme, takové to budeme mít! ❤ 🇨🇿✌️ ❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopis advokáta JUDr. Norberta Naxery k pondělnímu nástupu dětí do škol a jejich povinnému testování:
 
Vážení klienti,
posílám Vám vzorový dopis rodičů ředitelům škol.
 
Jak jste asi už zaznamenali v médiích, žalobu ve věci povinného testování zaměstnanců jsme prohráli. Nejvyšší správní soud nezajímaly žádné argumenty o rozporu s jinými zákony a s ústavou, ani zbytečnost testování, kterou jsem podložil řadou důkazů a odborných studií a vyjádření, ale trvali na tom, že napadené mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví bylo vydáno na základě zákona č. 94/2021 o mimořádných opatřeních (pandemický zákon) a tento zákon je zvláštní zákon, který má přednost před obecnými zákony jako je zákon na ochranu veřejného zdraví a zákon o zdravotních službách, i před mezinárodními smlouvami jako je úmluva o biomedicíně. S touto argumentací nesouhlasím, především o tom, že tento zvláštní zákon nemůže mít přednost před ústavou a listinou základních práv a svobod.
 
PRO ŽALOBU VE VĚCI ŠKOL TO ALE NIC NEZNAMENÁ.
 
Ani zavření škol, ani testování dětí nejsou na základě pandemického zákona, proto zde schází hlavní argument, který byl u testování zaměstnanců. Takže žaloby mají naději na úspěch.
 
V každém případě jenom na soudy se nemůžeme spoléhat, Můžeme být úspěšní, pokud ukážeme sílu, že je nás hodně. Proto je třeba aby se rodiče masově postavili na odpor proti týrání dětí ve školách.
 
Posílám Vám vzorový dopis, který můžete poslat ředitelům škol, třídním učitelům a starostům Vašeho města či obce, protože města jsou zřizovatelem škol.
 
POKUD CHCEME USPĚT, MUSÍ TO POSLAT DESETITISÍCE RODIČŮ!
 
Proto šiřte tyto dopisy mezi rodiči jak jen můžete. K tomu posílám další právní stanoviska, která jsem vypracoval spolu s dalšími advokáty, i ty můžete šířit.
 
Jestli se chcete se v boji proti týrání dětí ve školách angažovat více, mohli byste se postavit ráno před školu a rozdávat rodičům letáky se zkrácenou verzí přiloženého dopisu. Ty budou vytištěné příští týden. Tisk letáků můžete také podpořit libovolnou částkou, třeba jen pár stovek, zaslanou na transparentní účet spolku HON č. 2101886348/2010 u Fio banka a.s., nikoliv na můj účet, protože bych to musel zdanit, do zprávy pro příjemce napište: Příspěvek na činnost spolku-děti, jméno psát nemusíte. Každý může pomoci jak je v jeho možnostech, někdo může poslat peníze, někdo může letáky rozdávat, někdo třeba i obojí. Potřebujeme vybrat na tisk sto tisíc letáků a poštovné na jejich rozeslání po republice alespoň 30.000 Kč, pokud by nebyly vybrány, bude letáků méně, pokud by nebylo vybráno ani 10.000 Kč, letáky nebudou a peníze jednotlivým dárcům vrátíme, o tom kolik se vybralo se může přesvědčit každý přes internet, protože účet je transparentní.
 
JUDr. Norbert Naxera, advokát.
 
Pokud chce někdo dopis v lepším rozlišení, pište prosíme na email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my Vám to pošleme v pdf. FB bohužel kvalitu jpg textu neumožňuje 😭
 
 
 
 

Protože Babiš pořád nařizuje testování na koronavirus, které provádějí jeho firmy a vydělávají na tom, jedná se o zneužití jeho postavení, bylo podáno trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které podal náš právník JUDr. Norbert Naxera. Pokud se Vám líbí, můžete ho také podat, stačí tam napsat svoje jméno, bydliště a datum narození, nahoře komu to podáváte, dole podepsat a pak třeba odnést na nejbližší policejní stanici ve Vašem městě, každá policejní stanice má povinnost to přijmout. A jestli máte nové nápady tak to tam můžete připsat, ale nezapomeňte, pokud píšete něco, co nevíte jistě, nebo na to nejsou důkazy, je třeba vždy napsat : oznamovatel má podezření že....... aby se to neotočilo proti Vám, že jste našeho pana premiéra pomluvili či falešně obvinili. Podezření ale můžete mít na cokoliv.

Stanovisko právníka: JUDr. Norbert Naxera.
 
POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ JE NEZÁKONNÉ !!!
 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, kterým nařídilo testování zaměstnanců.
 
Nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě tzv. pandemického zákona:
Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, který v § 2 odst. 2 stanoví, že mimořádným opatřením je písmeno m) příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19.
 
Podle § 2 odst. 3 Osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit.
 
Ministerstvo se dále odvolává na Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 69 odst. 1 písm.i) podle kterého může jako mimořádné opatření při epidemii vydat zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
 
Na druhou stranu ale v České republice stále platí- alespoň zatím nebyly zrušeny-zákon o zdravotních službách i úmluva o biomedicíně:
 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách stanoví
 
§ 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
 
Dále podle § 34
 
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
 
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.
Informace podle § 31:
 
§ 31
 
(1) Poskytovatel je povinen
 
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 
Totéž je obsaženo i v mezinárodní smlouvě:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.
 
Článek 5
 
Obecné pravidlo
 
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.
 
Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.
Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
 
Článek 6
 
Ochrana osob neschopných dát souhlas
 
Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem.
Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.
Tedy, zákon o zdravotních službách i úmluva o biomedicíně dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnut a testování je také nepochybně lékařský zákrok.
 
Nařízení ministerstva o povinném testování nemá oporu ani v zákoníku práce, protože se nejedná o zdravotní způsobilost nutnou pro výkon práce, oporu v zákoníku práce by mělo pouze testování nových zaměstnanců před nástupem do práce, nikoliv testování stávajících zaměstnanců.
 
Ministerstvo tedy svým nařízením porušilo zákon.
 
Dochází k situaci, kdy jsou zákony v rozporu, v takovém případě je nutno tento rozpor vykládat v souladu s ústavním pořádkem, který zaručuje občanům nedotknutelnost osoby i to že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Rozpor mezi zákony je nutno vykládat ve prospěch svobodné vůle občanů.
Proto pokud se odmítáte testovat doporučuji se odvolat na § 28 zákona o zdravotních službách a čl. 5 úmluvy o biomedicíně a zároveň na Evropskou směrnici o ochraně osobních údajů (GDPR)- podrobnosti v článku na aeronetu
 
Na druhou stranu rozpor mezi zákony znamená že to musí posoudit soudy- Nejvyšší správní soud a Ústavní soud a zatím nevíme jak rozhodnou. V každém případě to zkusíme. Chystám žalobu na zrušení tohoto nařízení. Kdo z postižených zaměstnanců nebo i zaměstnavtelů se chce přidat ozvěte se!
 
Podrobnější informace:
 
JUDr. Norbert Naxera
 
Přijďte zavzpomínat 19.2.2021 od 14 hodin před Pedagogickou fakultu UK, Magdalény Rettigové 4 na Praze 1.
 
S hlubokým zármutkem sledujeme, jak Vláda ČR pohřbívá naše školství a sny našich dětí. Pojďme se společně sejít k vyjádření smutku nad tím, že na školy, kroužky a sportovní aktivity dnes můžeme jen vzpomínat. My, rodičové, naše děti a jejich naděje nedáme. Vrátíme je zpět do jejich života.