Stanovisko právníka: JUDr. Norbert Naxera.
 
POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ JE NEZÁKONNÉ !!!
 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádné opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, kterým nařídilo testování zaměstnanců.
 
Nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě tzv. pandemického zákona:
Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, který v § 2 odst. 2 stanoví, že mimořádným opatřením je písmeno m) příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19.
 
Podle § 2 odst. 3 Osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit.
 
Ministerstvo se dále odvolává na Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 69 odst. 1 písm.i) podle kterého může jako mimořádné opatření při epidemii vydat zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
 
Na druhou stranu ale v České republice stále platí- alespoň zatím nebyly zrušeny-zákon o zdravotních službách i úmluva o biomedicíně:
 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách stanoví
 
§ 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
 
Dále podle § 34
 
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
 
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.
Informace podle § 31:
 
§ 31
 
(1) Poskytovatel je povinen
 
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 
Totéž je obsaženo i v mezinárodní smlouvě:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.
 
Článek 5
 
Obecné pravidlo
 
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.
 
Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.
Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
 
Článek 6
 
Ochrana osob neschopných dát souhlas
 
Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem.
Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.
Tedy, zákon o zdravotních službách i úmluva o biomedicíně dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnut a testování je také nepochybně lékařský zákrok.
 
Nařízení ministerstva o povinném testování nemá oporu ani v zákoníku práce, protože se nejedná o zdravotní způsobilost nutnou pro výkon práce, oporu v zákoníku práce by mělo pouze testování nových zaměstnanců před nástupem do práce, nikoliv testování stávajících zaměstnanců.
 
Ministerstvo tedy svým nařízením porušilo zákon.
 
Dochází k situaci, kdy jsou zákony v rozporu, v takovém případě je nutno tento rozpor vykládat v souladu s ústavním pořádkem, který zaručuje občanům nedotknutelnost osoby i to že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Rozpor mezi zákony je nutno vykládat ve prospěch svobodné vůle občanů.
Proto pokud se odmítáte testovat doporučuji se odvolat na § 28 zákona o zdravotních službách a čl. 5 úmluvy o biomedicíně a zároveň na Evropskou směrnici o ochraně osobních údajů (GDPR)- podrobnosti v článku na aeronetu
 
Na druhou stranu rozpor mezi zákony znamená že to musí posoudit soudy- Nejvyšší správní soud a Ústavní soud a zatím nevíme jak rozhodnou. V každém případě to zkusíme. Chystám žalobu na zrušení tohoto nařízení. Kdo z postižených zaměstnanců nebo i zaměstnavtelů se chce přidat ozvěte se!
 
Podrobnější informace:
 
JUDr. Norbert Naxera