Vytisknout

“Občanský spolek HON”

Čl. I. Úvodní ustanovení

Zapsaný spolek Občanský spolek HON (dále jen spolek) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb.., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Územní působnost spolku není omezena.

Čl. II. Název spolku

Název spolku je: Občanský spolek HON

Čl. III. Sídlo spolku

Sídlem spolku je: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

Čl. IV. Základní cíle spolku

Cílem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti sportu, kultury a souvisejících aktivit, zejména organizování společenských, sportovních a kulturních akcí směřujících ke společenskému vyžití členů spolku.

Čl. V. Členství ve spolku

Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a je ochotna podílet se na činnosti spolku. Členem spolku se stává uchazeč, o jehož přijetí do spolku rozhodne předseda spolku (dále jen předseda).

 1. Hlavními podklady pro rozhodnutí předsedy o přijetí uchazeče za člena spolku jsou:
  1. projevený dlouhodobý viditelný zájem o činnost spolku,
  2. písemná žádost uchazeče o přijetí za člena spolku obsahující závazek uchazeče dodržovat stanovy spolku,
  3. písemný souhlas uchazeče se zpracováním a uchováním osobních údajů a předávání osobních dat v rámci volného pohybu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
 2. Člen spolku má právo:
  1. zúčastnit se valné hromady spolku (dále jen valná hromada), každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada, za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce,
  2. být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů,
  3. podávat návrhy a klást otázky, 
  4. být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku, členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí spolku a zajišťovat a kontrolovat hospodaření spolku,
  5. vyžadovat si zápisy z valných hromad včetně příloh k nahlédnutí.
 3. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. respektovat usnesení a pokyny orgánů spolku,
  3. ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů spolku vzniklých v běžném roce ve formě členských příspěvků,
  4. dodržovat všechny vnitřní dohody spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  5. podílet se na činnosti spolku, zejména na zajišťování cílů spolku a dbát dobrého jména spolku,
  6. platit řádně a včas členské příspěvky ve stanovené výši a termínu stanoveném předsedou spolku.
 4. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
  1. napomenutí člena spolku,
  2. vyloučení ze spolku.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku předsedovi spolku,
  2. rozhodnutím předsedy o vyloučení člena. V případě vyloučení člena zaniká jeho nárok na případný podíl na majetku a aktivech spolku,
  3. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu stanoveném předsedou,
  4. zánikem člena - právnické osoby,
  5. úmrtím člena - fyzické osoby,
  6. zánikem spolku.

Čl. VI. Organizační struktura a orgány spolku

Orgány spolku jsou valná hromada členů spolku a předseda.

 1. Valná hromada členů spolku:
  1. je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku,
  2. valnou hromadu svolává nejméně jednou za dva roky předseda, 
  3. valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku, a to nejpozději do třiceti dnů od požádání,
  4. rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním, 
  5. rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů,
  6. program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady,
  7. jednání valné hromady řídí předseda,
  8. pozvánku na jednání valné hromady zasílá předseda emailem všem členům spolku,
  9. zápis z jednání valné hromady podepisuje předseda a dva ověřovatelé,
  10. na požádání je zápis z valné hromady přístupný všem členům spolku.
 2. Valná hromada má následující pravomoci:
  1. volí a odvolává předsedu a místopředsedu,
  2. doplňuje a mění stanovy spolku,
  3. schvaluje koncepci hospodaření spolku,
  4. rozhoduje o sloučení s jiným spolkem,
  5. valná hromada si může rozhodnutím nadpoloviční většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.
 3. Předseda je výkonným a řídícím orgánem spolku:
  1. předseda je volen s funkčním obdobím na dobu 4 let.
 4. Předseda má následující pravomoci:
  1. předseda rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
  2. předseda zastupuje spolek navenek,
  3. předseda má právo pověřit člena spolku plnou mocí k jednání jménem spolku v dílčích záležitostech, rozsah musí být určen zápisem,
  4. předseda zodpovídá za hospodaření spolku,
  5. předseda stanovuje výši členských příspěvků a termín jejich platby,
  6. předseda rozhoduje o běžných hospodářských a organizačních záležitostech,
  7. dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, má předseda dva hlasy.
 5. Místopředseda:
  1. místopředseda je zástupcem předsedy a řídí činnost spolku za jeho nepřítomnosti, nebo v případě skončení funkce předsedy, dokud není zvolen nový předseda,
  2. místopředseda je volen s funkčním obdobím na dobu 4 let.

Čl. VII. Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná předseda, případně předsedou písemně zmocněný člen spolku.

Čl. VIII. Zásady hospodaření

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 1. Příjmy spolku tvoří: 
  1. členské příspěvky členů spolku, dary, granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku,
  2. výnosy z akcí pořádaných spolkem a jiné zdroje.
 2. Prostředky jsou používány na krytí:
  1. společných akcí spolku,
  2. administrativně - správních výdajů orgánů spolku,
  3. služeb a prací nutných k činnosti spolku.

Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě koncepce schválené valnou hromadou. 

O výsledku hospodaření předkládá předseda zprávu valné hromadě spolku.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

 1. Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů spolku.
  1. v případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou,
  2. po provedené likvidaci bude majetek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou charitativního charakteru, jakožto dětské domovy apod.,
  3. jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.
 2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze dne 18. září 2020

Kategorie: Stanovy
Zobrazení: 5269